Begroting 2021

Financiën

Voorzieningen

Onderbouwing nut en doel voorzieningen
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Voorzieningen

Wegenbeheer

Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen.

Kunstwerken

Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.

Openbare verlichting

Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting.

Groot onderhoud rioolbeheer

Egalisatie van kosten voor groot onderhoud aan rioleringen. Deze voorziening is per 1 januari 2020 overgezet naar de voorziening riolering.

Gemeentelijk Vastgoed

Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voorziening is ingesteld per 1 januari 2019 via de begroting 2020.

Vervanging riolering

Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd). Deze voorziening is per 1 januari 2020 overgezet naar de voorziening riolering.

Legaat van Cooth

De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).

St. Jan’s Baptistfonds

Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.

Schenking Dr. Hoekstichting

De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.

APPA bestuurders

De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Nazorg Vlagheide

Op basis van de begroting GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch wordt van de deelnemende gemeenten een bijdrage verwacht.
Voor Boxtel (8,7%) betekent dit een bijdrage van € 389.081. Deze bijdrage is als voorziening voor toekomstige verplichting, verlies verantwoord.

Egalisatie reinigingstarieven

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Egalisatie rioolheffing

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. Deze voorziening is per 1 januari 2020 overgezet naar de voorziening riolering.

Riolering

Deze voorziening in ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging.

Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2020

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

verplichtingen, verliezen en risico's

714

910

910

910

910

onderhoudsegalisatie

7.454

3.228

3.316

3.358

2.781

toekomstige vervangingsinvesteringen

6.147

door derden beklemde middelen

1.679

10.840

10.901

10.966

11.098

Totaal voorzieningen

15.994

14.978

15.127

15.233

14.789

De voorzieningen voor afdekking van verliezen grondexploitaties (€ 3,7 miljoen per 1 januari 2021) worden in mindering gebracht op de activa en zijn derhalve niet opgenomen in de tabel.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.

VOORZIENINGEN

Saldo per 31 december

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

Voorziening APPA bestuurders

315

511

511

511

511

511

Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)

399

399

399

399

399

399

Wegenbeheer

1.500

1.423

1.300

1.165

981

893

Kunstwerken

160

234

240

336

145

225

Openbare verlichting

82

87

92

97

102

107

Legaat van Cooth

1.052

1.052

1.052

1.052

1.052

1.052

Gemeentelijk vastgoed

2.270

1.485

1.685

1.760

1.553

1.367

St. Jan's Baptistfonds

9

9

10

10

10

10

Schenking Dr. Hoekstichting

31

31

31

31

31

31

Egalisatie reinigingstarieven

382

33

0

0

0

0

Riolering

205

9.715

9.808

9.873

10.005

10.170

Vervanging riolering

6.147

Groot onderhoud rioolbeheer

3.442

Totaal voorzieningen

15.994

14.978

15.127

15.233

14.789

14.765

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26