Begroting 2021

Financiën

Reserves

Onderbouwing nut en doel reserves
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Algemene reserve

Algemene Reserve

Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Bestemmingsreserves

Afdekking kapitaallasten:

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer. Nog uit te voeren investeringen infrastructuur.

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Dommelbad (kapitaallasten)

Financiering van investering van zwembad. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Realisatie buitenschoolse kinderopvang (kapitaallasten)

Financiering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de brede scholen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Verbouwing Ursula (kapitaallasten)

Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Overige bestemmingsreserves

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT

Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD

Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 (in raadsbesluit van eerste bestuursrapportage) en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.

Parkeervoorzieningen (deels kapitaallasten)

Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Een deel van de reserve functioneert nu als dekkingsreserve, nl. voor de kapitaallasten van de afgeronde investering Parkeren omgeving centrum.  

Duurzame ontwikkeling

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Sociaal Domein

Instellen van een buffer voor het opvangen van risico’s op het sociaal domein.

Groenbeheer

Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.

Grondexploitatie

Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie.

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten.

Algemene reserve
De raad van de gemeente Boxtel heeft in haar nota reserves en voorzieningen een minimale norm van de Algemene reserve vastgelegd (5% van de begrotingsomvang + 5% van de vaste activa minus de totale reserves per 1 januari). Toegepast op de cijfers van de meerjarenbegroting 2021-2024 geeft de minimale norm van de algemene reserve het volgende beeld te zien:

Berekening minimale norm Algemene reserve

2021

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

5% van de begrotingsomvang (lasten voor bestemming)

5.429

4.493

4.415

4.425

4.663

5% van de vaste activa minus totale reserves per 1 januari

3.259

3.645

3.535

3.658

3.508

TOTAAL MINIMALE NORM

8.688

8.138

7.950

8.083

8.171

Conclusie is dat de begrote omvang van de algemene reserve zich voor elk jaar beneden de door de raad gestelde minimale norm bevindt.
Daarnaast wordt de omvang van de algemene reserve beoordeeld ten opzichte van de risico’s zoals beschreven in paragraaf B, weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overige bestemmingsreserves
De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het begrotingsjaar 2021 € 12,6 miljoen en neemt iets toe tot € 12,8 miljoen aan het eind van het begrotingsjaar en daalt vervolgens tot € 12,4 miljoen aan het eind van 2024.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen worden verdeeld in:

  1. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen (per 1-1-2021, € 6,1 miljoen);
  2. Reserves ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen (per 1-1-2021, € 1,8 miljoen);
  3. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen (per 1-1-2021, € 4,7 miljoen).

Met uitzondering van de reserves ter dekking van kapitaallasten wordt er aan de bestemmingsreserves geen rente toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

RESERVES

Saldo per 31 december

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

ALGEMENE RESERVE:

Jaarresultaat na bestemming

1.373

Algemene Reserve

2.372

4.095

4.223

3.764

3.764

3.764

BESTEMMINGSRESERVES:

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

1.044

693

693

693

693

693

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

351

351

351

351

351

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

1.892

1.845

1.786

1.728

1.671

1.613

Parkeervoorzieningen

212

205

198

191

185

179

Groenbeheer

139

90

90

90

90

90

Plattelandsvernieuwing

510

510

510

510

510

510

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

4.299

4.111

3.928

3.745

3.564

3.383

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

204

204

204

204

203

203

Verbouwing Ursula

324

325

325

334

352

372

Grondexploitatie

307

1.282

1.719

1.719

1.719

1.719

Dommelbad (kapitaallasten)

1.451

1.466

1.479

1.492

1.506

1.521

Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen

125

125

125

125

125

125

Sociaal Domein

Duurzame ontwikkeling

769

769

769

769

769

769

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

661

661

661

661

661

661

Totaal reserves

15.682

16.732

17.061

16.376

16.163

15.954

In totaal stijgt de omvang van de reserves beperkt van € 15,7 miljoen per 31 december 2019 tot € 16,0 miljoen per 31 december 2024. De belangrijkste mutaties zijn samenvattend:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

stortingen in reserves:

begrotingssaldo

1.946

grondexploitatie

1.257

437

jaarresultaat

1.373

rentecompensatie

286

192

187

182

177

overhevelingen

531

mutaties tussen reserves

351

ursulacomplex (dekking kapitaallasten)

52

53

53

54

55

huisvesting onderwijs (dekking kapitaallasten)

30

30

31

31

32

Totaal stortingen

5.295

1.243

271

267

263

onttrekkingen aan reserves:

dekking kapitaallasten

594

512

496

480

471

overhevelingen

1.501

13

jaarresultaat

1.373

begrotingssaldo

94

403

447

mutaties tussen reserves

351

grondexploitatie

283

groenbeheer

49

Totaal onttrekkingen

4.245

915

956

480

471

PER SALDO RESERVEMUTATIES

1.051

329

-685

-214

-209

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26