Begroting 2021

Financiën

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

Taakstellingen
In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Vrijval kapitaallasten

86

nog concreet te maken taakstellingen:

- programma Maatschappelijke ontwikkeling

826

773

771

771

- programma Leefomgeving

400

- programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

87

337

337

337

- programma Meewerkend bestuur

3

11

11

11

Totaal nog te realiseren taakstellingen

1.402

1.121

1.119

1.119

Toelichting taakstellingen
Vrijval kapitaallasten

Voor 2021 resteert nog een beperkt deel op de stelpost vrijval kapitaallasten. Omdat voortaan de nieuwe investeringen in het laatste begrotingsjaar opgenomen worden, is na 2021 deze stelpost niet meer van toepassing.

Nog concreet te maken taakstellingen
In combinatie met de begroting 2020 is op 29 oktober 2019 ook een Dekkingsplan begroting 2020-2023 vastgesteld met hierin opgenomen aanzienlijke ombuigingsbedragen, zo'n € 3 mln. per jaar vanaf 2021. In de eerste bestuursrapportage 2020 is over de voortgang gerapporteerd. In de tabel hierboven zijn per programma aangegeven de nog openstaande taakstellingen. Om deze te realiseren moeten nog aanvullende maatregelen genomen worden.
Voor het sociaal domein worden maatregelen geïnventariseerd. Grofweg richten deze zich op de volgende aspecten:

  • veranderingen in de toegang met daarbij een veranderende rol voor de medewerkers in de wijkteams;
  • verbeteren van de aansluiting van het zorgaanbod op de ondersteuningsvraag van de inwoners:
  • vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners en hun sociaal netwerk.

De taakstelling van € 400.000 van het programma Leefomgeving kan naar verwachting gerealiseerd worden door de verkoop van reststroken grond.
De vanaf 2022 verhoogde taakstelling van het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport heeft te maken met een taakstelling van € 250.000 op de exploitatie van het zwembad. Hoe aan deze taakstelling vorm moet worden gegeven zal worden meegenomen in de kerntakendiscussie.

Zoals in de eerste bestuursrapportage reeds opgemerkt is de structurele verlening vanaf 2022 van de extra middelen voor jeugdzorg die we hebben doorgevoerd (€ 547.000 per jaar) eigenlijk ook aan te merken als een stelpost.

Risico realisatie taakstellingen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we in op het risico van niet een tijdige of een niet volledige realisatie van taakstellingen.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begrotingssaldo

599

428

-221

-394

599

428

-221

-394

Toelichting stelposten
Na afloop van het jaar wordt het werkelijke saldo van de stelpost Begrotingssaldo verrekend met de Algemene reserve.

Hierna is een overzicht opgenomen van de bestemde stelposten.
De prijsstijging per jaar zoals die is opgenomen bij de begrotingsuitgangspunten, is vanaf 2022 niet toegekend aan de individuele budgetten, centraal opgenomen op een stelpost.
In principe is dit beschikbare begrotingsruimte en deze zal op enig moment nog definitief aan reguliere budgetten worden toegevoegd. In onderstaand overzicht zijn tevens de voor de komende begrotingsperiode kapitaallasten van de
voorgenomen investeringen opgenomen.

Overzicht bestemde stelposten (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Investering

Reconstructie Bosscheweg

69

1.300

Clarissenstraat

5

100

Stationsstraat

19

19

550

Kalksheuvel 2e fase

54

54

1.350

Verkeersregelinstallaties

100

100

1.000

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

25

25

500

- af: te dekken door lagere kosten

-25

-25

Gebiedsplan Onder de Rechter

6

6

100

Prijsindexering, nog toe te rekenen aan budgetten

384

947

1.374

0

384

1.126

1.627

4.900

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26