Begroting 2021

Financiën

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2021 en meerjarenramingen 2022-2024

Ter voorbereiding op het begrotingsproces wordt jaarlijks een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.

Bij de Eerste bestuursrapportage 2020 werd voor 2021 en volgende jaren nog uitgegaan van een omslagrente van 3,5%. Nadere doorrekening toonde aan dat hiermee niet langer voldaan werd aan de BBV-regels. De commissie BBV heeft immers een stellige uitspraak geformuleerd dat correctie van de toegerekende rente dient plaats te vinden wanneer de toegerekende rente >25% afwijkt van de daadwerkelijke rentelasten.
De omslagrente is dus in deze begroting vanaf 2021 verlaagd van 3,5% naar 2,42%.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Aantal inwoners (per 1 januari)

30.801

30.851

30.901

30.951

31.001

Aantal nieuw te bouwen woningen

141

349

471

147

137

Aantal hectares (per 1 januari)

6.368

6.368

6.368

6.368

6.368

Aantal bijstandsontvangers (per 1 januari)

429

405

405

405

405

College van burgemeester en wethouders in fte

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Ambtelijke organisatie in fte (secretaris + griffie)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Ontwikkeling loonkosten

4,55%

3,75%

2,50%

2,50%

2,50%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

0,00%

0,00%

1,70%

1,80%

1,80%

Renteniveau korte financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Omslagrente geactiveerde investeringen

3,50%

2,42%

2,42%

2,42%

2,42%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen

2,22%

2,42%

2,42%

2,42%

2,42%

Disconteringsvoet exploitatieplannen

2,22%

2,42%

2,42%

2,42%

2,42%

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5

76,25

79,11

81,09

83,11

85,19

- schaal 6 t/m 9

80,60

83,62

85,71

87,86

90,05

- vanaf schaal 10

102,39

106,23

108,89

111,61

114,40

Inflatiecorrectie voor heffingen en tarieven

2,90%

3,10%

2,20%

2,30%

2,30%

Voor de kostendekkende producten geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke mutatie van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering. Door de verlaging van de omslagrente dalen de tarieven van de afvalstoffen- en rioolheffing. In december 2020 stelt de raad de belasting- en legestarieven vast voor het jaar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26