Begroting 2021

Financiën

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad de eerste bestuursrapportage 2020 vastgesteld. De hierin opgenomen structurele mutaties zijn verwerkt in deze begroting 2021 en hebben een autonoom of financieel technisch karakter. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich na de vorige begroting als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Primitieve begroting 2020-2023

-3.582

-2.647

-3.108

-2.438

-2.234

Dekkingsplan begroting 2020-2023

3.582

2.647

3.108

2.583

2.038

2e bestuursraportage 2019 + rioolplan

191

795

419

263

343

1e bestuursrapportage 2020

-1.142

228

216

-457

-479

Primitieve begroting 2021-2024

19

-424

-207

-172

-63

Nieuw begrotingssaldo

-933

599

428

-221

-394

Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties verwerkt.

Mutaties verwerkt in deze begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1e bestuursrapportage 2020

-1.142

228

216

-457

-479

Primitieve begroting 2021-2024

19

-424

-207

-172

-63

Totaal mutaties

-1.124

-196

9

-629

-541

Mutaties eerste bestuursrapportage 2020, ten laste van begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) (- = nadeel)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Geluidsanering

285

Verbeurde dwangsom overschrijding norm afvalwater

25

0

0

0

0

Begroting ODBN

-18

-30

-30

-31

-31

Incidentele subsidie ContourdeTwern en huisvesting

-239

-10

-10

-10

-10

Terugvordering subsidie 2019 CdT

168

Resultaat herindeling subsidiestaat

23

23

Ongedaan maken structurele storting in reserve Sociaal domein

547

547

547

Dekking hogere subsidie CdT Buro nieuwkomers

44

44

44

Inleg 2020 regio jeugdhulp

488

Extra kosten uitstel inkoop jeugd regio naar 2021 Corona

-45

Tekort regio inkoop ZIN BG

-564

-564

-564

-564

-564

Bijstelling lasten BUIG

-385

-385

-385

-385

-385

Bijstelling Bbz o.a. door gewijzigde financiering rijk

-48

-48

-48

-48

-48

Begroting GGD

-83

-83

-83

-83

Structureel tekort op leerlingenvervoer

-120

-120

-80

-40

0

Lokaal onderwijsbeleid

25

25

25

25

Bijdrage projectontwikkelaar Sparrenlaene

49

Verlaging opbrengst leges omgevingsvergunningen 2020

-80

Taxatie verzekering gemeentelijke gebouwen

-24

4

20

Asbestsanering voormalige Michaelschool

-35

Verschuiven deel taakstelling te verkopen onroerend goed

-400

400

Bestrijding eikenprocessierups

-20

Snoeiwerk bomen  sportvelden

-10

-10

-10

-10

-10

Bijdrage Agrifood Capital Werkt 1 euro per inwoner

-31

-31

-31

-31

Kosten Spiegeltent Stapelen

-14

BHIC

-13

-53

-53

-53

-53

Netto effect Kadernota MGD

-314

-319

-341

-675

-725

Doorrekening salarissen met uitgangspunten nw begroting

-2

-29

-36

-44

-40

Structureel meer APPA, wachtgeldverplichting en aanvulling voorziening APPA

-210

-90

-80

-61

-14

Materiële lasten kerntakendiscussie

-32

-10

Inkomstenderving vanwege niet meer uitvoeren bijhouden BGT voor derden

-10

-10

-10

-10

-10

Begroting Veiligheidsregio

10

-25

-38

-40

-42

Restitutie resultaat 2019 Veiligheidsregio

58

Nieuwe geldlening 10 miljoen 0,173%, verschil met begroot 2%

148

175

166

156

147

in 2020 minder opbrengst vanwege minder areaaluitbreiding in 2019

-79

Aanpassing inflatiecorrectie

73

80

95

110

Aanpassing prijsstijging

11

22

33

IU compensatieregeling voogdij/18+

500

Netto effect meicirculaire

520

834

1.122

760

397

TOTAAL

-1.142

228

216

-457

-479

Mutaties eerste bestuursrapportage 2020, budgettair neutraal (bedragen x € 1.000) (- = nadeel)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Kadernota MijnGemeenteDichtbij

-261

-239

-139

-139

-139

Dekking vanuit diverse budgetten

261

239

139

139

139

Eerste bestuursrapportage MijnGemeenteDichtbij

-19

-15

-15

-15

-15

Dekking vanuit diverse budgetten

19

15

15

15

15

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), Rijksbijdrage

347

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), besteding te doen voor 1 maart 2021

-347

Ontwikkeling kosten product afval

-40

-40

-40

-40

-40

Dekking uit voorziening en vanaf 2021 via bepaling afvaltarieven

40

40

40

40

40

Verhoging van doorbelaste huurlasten B-town

-100

-100

-100

-100

-100

Verhoging van doorbelaste huurinkomsten B-town

100

100

100

100

100

Verhogen verkoopopbrengst Ronduutje

88

Boekwaarde en bijkomende kosten Ronduutje

-88

Extra uitgaven voor snoeien bomen

-40

Uit reserve Groenbeheer

40

Storting in nieuw te vormen egalisatiereserve loonkostenontwikkeling MGD

-351

Dekking uit egalisatiereserve budgetten ICT MGD

351

Ongedaan maken reeds in 2019 gerealiseerde verkoop brandweerkazernes

-266

Opbrengst is via 2019 al gestort in Algemene reserve

266

Realisatie taakstelling prijsbudgetten

-300

Hiervoor is ingezet de eerder toegekende prijsindex voor 2020

300

Te oormerken ontwikkelingen vanuit meicirculaire

-262

-99

-119

-68

-179

Te ontvangen via algemene uitkering

262

99

119

68

179

TOTAAL

0

0

0

0

0

Mutaties primtieve begroting 2021, ten laste van begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) (- = nadeel)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Subsidiestaat 2021

20

20

20

20

Huishoudelijke hulp indexering

-84

-84

-84

-84

Specialistische hulp inclusief nieuwe ontwikkelingen 2021

-164

-124

-124

-124

Budget vroegsignalering wettelijke taak per 1-1-2021

-8

-8

-8

-8

Herziening budgetten en begroting GGD

27

27

47

68

89

Raming 2025 € 275.000 vervalt, deelbudget 2024 € 150.000 naar 2025

150

Actualisatie beheerplannen met prijsindexering

-9

-9

-9

-155

Lasten voorgenomen investeringen

-75

Bijstellen omslagrente, naar 2,42% effect vanuit tarieven afval en riolering

-244

-237

-232

-225

Inzet stelpost prijsontwikkelingen

0

169

169

315

Diverse mutaties < € 5.000

-8

37

18

27

32

TOTAAL

18

-424

-207

-172

-63

De enkele mutaties voor het jaar 2020 vanuit deze laatste tabel worden tegelijk met deze begroting 2021 vastgesteld via de 9e wijziging van de begroting 2020. De mutaties voor het jaar 2020 zoals samengevat in de eerste 2 tabellen zijn reeds in de begroting verwerkt via de eerste bestuursrapportage 2020.
Voor een toelichting op de mutaties van de eerste bestuursrapportage 2020 wordt verwezen naar deze bestuursapportage zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 juli 2020. Dit geldt zowel voor de toelichting van 2020 als voor die van 2021 en verder.


Toelichting mutaties primitieve begroting 2021

In aanvulling op de eerste bestuursrapportage 2020 zijn nog enkele bijstellingen doorgevoerd in onderhavig begroting. Hieronder volgt een toelichting van deze mutaties primitieve begroting 2021, ten laste van begrotingssaldo.

Product + onderwerp

Toelichting onderwerp

Beleidsproduct 20 Maatschappelijk werk: Subsidiestaat 2021

De bedragen die volgens de subsidiestaat 2021 beschikbaar gesteld worden, zijn in overeenstemming verwerkt in de begroting. Het resultaat hiervan (€ 20.000 structureel voordeel) komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Beleidsproduct 23 WMO: Huishoudelijke hulp indexering

Het tarief voor de Huishoudelijk hulp wordt geïndexeerd met OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Deze prijsindex bedraagt voorlopig 3,24% voor 2021. 

Beleidsproduct 23 WMO: Specialistische hulp inclusief nieuwe ontwikkelingen 2021

Het regiobudget voor specialistische hulpverlening Wmo is aangepast op basis van autonome groei, indexering en aantallen indicaties en heeft geleid tot bijstelling van de structurele budgetten in de begroting. Tevens zijn vanaf 2021 subsidies voor Ypse (preventie) en Maatschappelijke Steunpunten (inloop voor GGZ) opgenomen in het regiobudget waarover eerder al regionale besluiten genomen zijn.

Beleidsproduct 24 Inkomensvoorziening: Budget vroegsignalering wettelijke taak per 1-1-2021

Structureel is € 7.500 nodig vanwege de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Volgens deze wet zijn gemeenten voortaan verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan inwoners die problematische betaalachterstanden hebben voor hun vaste lasten.

Beleidsproduct 26 Volksgezondheid: Herziening budgetten en begroting GGD

De begrote budgetten zijn met name aangepast op basis van de begroting 2021 van de GGD.

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Raming 2025 € 275.000 vervalt, deelbudget 2024 € 150.000 naar 2025

Het beschikbare budget 2024 voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied schuiven we deels door naar 2025. De bedoeling is om deze herziening in 2024/2025 op te pakken samen met de gemeente Sint-Michielsgestel.

Beleidsproduct 35 Beheer openbare ruimte: Actualisatie beheerplannen met prijsindexering

De beheerplannen wegen en kunstwerken zijn geactualiseerd op basis van prijsmutaties.

Beleidsproduct 36 Verkeersmaatregelen: Lasten voorgenomen investeringen

Voor het jaar 2024 zijn via de 1e bestuursrapportage twee voorgenomen investeringen in de begroting opgenomen. Dit betreft Reconstructie Bosscheweg € 1,3 miljoen en Clarissenstaat 0,1 miljoen. De kapitaallasten worden nu in de begroting verwerkt.

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Bijstellen omslagrente, naar 2,42% effect vanuit tarieven afval en riolering

Al enkele jaren hanteren wij een omslagrente van 3,5%. De rente is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Hierop is ingespeeld bij nieuwe geldleningen en geldleningen met een renteherziening. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gemiddelde rente op geldleningen gedaald is. De omslagrente is hierop nog niet aangepast. De omslagrente wordt gebruikt om over de boekwaarde van investeringen rente toe te rekenen aan de producten. Normaal gesproken leidt dit niet tot een effect. Het is in principe een administratieve verwerking. Uitzondering hierop is de toerekening aan de zogenaamde kostendekkende activiteiten: grondexploitaties, afval en riolering. Deze activiteiten brengen zelf geld mee. Dus ook voor de toegerekende rente. Hierdoor ontstaat een voordeel op algemene resultaat dat kleiner wordt bij een lagere rentetoerekening. Dat is dus een nadeel voor het begrotingssaldo van structureel meer dan € 200.000. Een voordelig effect ontstaat er bij de kostendekkende activiteiten. Dit heeft tot gevolg dat dit een neerwaarts effect heeft op de tarieven.
We passen de omslagrente aan bij de rente die aansluit bij die van de berekening voor de rente grondexploitaties van het jaar 2021. Dat betekent vanaf 2021 een toe te rekenen omslagrente van 2,42% in plaats van 3,5%. 

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Inzet stelpost prijsontwikkelingen

Voor prijsontwikkeling is vanaf het jaar 2022 een centrale post beschikbaar. Een aantal van bovenstaande mutaties is het gevolg van prijsindexering (HH en deel SH van de WMO, actualisatie van de beheerplannen wegen en kunstwerken). Deze centrale post kan daarvoor deels nu worden ingezet.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26