Begroting 2021

Paragrafen

Kapitaalgoederen

  1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen:

a.   Wegen
b.   Openbare verlichting
c.   Riolering
d.   Water
e.   Groen
f.   Speeltoestellen
g.   Begraafplaats
h.   Gebouwen

  1. Van de kapitaalgoederen, bedoeld onder 1, worden aangegeven:

a.   het beleidskader
b.   de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
c.   de vertaling van de financiële consequenties in de begroting


Veel gemeentelijke voorzieningen zijn van invloed zijn op hoe mensen wonen, werken en recreëren. De kwaliteit van de kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, openbare verlichting en groen wordt mede bepaald door de wijze waarop deze worden beheerd en onderhouden. Het beleid van onze gemeente op dit terrein is vastgelegd in diverse beleid- en beheerplannen.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26