Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

In het beleidsprogramma 2018-2022 staat dat Boxtel uitgaat van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk. Uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig wordt verhoogd en dat burgers profijt hebben van een efficiëntere aanpak op het terrein van riool- en afvalstoffenheffing.

Naast de autonome ontwikkelingen zal de afronding van de herindeling van de gemeente Haaren en de oplevering van het project Wijziging waarderingsmethodiek in 2021 leiden tot een extra belasting van de organisatie.

Een wetswijziging verplicht de gemeenten om per 2022 de herwaardering van het onroerend goed uit te voeren op basis van oppervlakte (nu is de inhoud nog een bepalende factor). Dit is een grootschalig project waarbij de kwaliteit van de gegevens binnen diverse Basisregistraties de BAG, BGT en Woz wordt geoptimaliseerd. Dit project wordt begeleid door Loket31 en opgeleverd eind 2021.

Gelet op de herindeling van de gemeente Haaren en de toevoeging van de dorpskern Esch aan de gemeente Boxtel zal de raad begin (5) januari 2021 de verordeningen van de gemeente Boxtel van toepassing moeten verklaren voor het nieuwe toegevoegde belastinggebied Esch.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26