Begroting 2021

Bijlagen

Verplichte BBV indicatoren

In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 ‘w-vragen’ (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties.

Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan worden toegevoegd. De indicatoren maken deel uit van de beleidsbegroting bij de programma’s.

Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
  • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
  • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
  • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
  • er worden bestaande bronnen gebruikt;
  • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
  • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.

Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar. De beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ zijn niet op deze website opgenomen maar worden via de gemeenten zelf ingevuld. In verband met de ambtelijke fusie zijn juist deze gegevens voor onze gemeenten niet beschikbaar aangezien de budgetten voor bedrijfsvoering, overhead e.d. overgezet zijn naar onze GR.

In navolgend overzicht worden de indicatoren van onze gemeente gepresenteerd. als vergelijk zijn tevens de landelijke cijfers opgenomen en de cijfers van onze samenwerkingsgemeente Sint-Michielsgestel. De opgenomen cijfers zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren per eind juli 2020.

Taakveld

Indicator

Eenheid

Periode

Boxtel

Sint-Michielsgestel

Nederland

Bron

Omschrijving

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

n.v.t.

n.v.t.

0

Eigen gegevens

Formatie in fte per 1.000 inwoners.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

n.v.t.

n.v.t.

8,3

Eigen gegevens

Bezetting in fte per 1.000 inwoners.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

n.v.t.

n.v.t.

0

Eigen begroting

Apparaatskosten per inwoner.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

n.v.t.

n.v.t.

0

Eigen begroting

Kosten inhuur derden als % van totale loonsom + kosten inhuur derden.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

n.v.t.

n.v.t.

0

Eigen begroting

Omvang overrhead als % van de totale lasten.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2019

137

125

119

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2018

1,1

0,3

2,2

CBS - Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2018

5,1

2,4

4,8

CBS - Criminaliteit

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2018

2,3

2,3

2,5

CBS - Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1. Veiligheid

Vernieling

aantal per 1.000 inwoners

2018

5,6

2,8

5,4

CBS - Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag
zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele
of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie
en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven
bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

3. Economie

Functiemenging

%

2019

53

42,9

52,8

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15-65jr

2019

131,2

152,9

145,9

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2018

5,7

2,6

1,82

DUO/Ingrado

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.

De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

12

9

x

DUO/Ingrado

Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is.

De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

4. Onderwijs

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

%

2018

2,7

1,6

1,9

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2016

45,8

42,7

48,7

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inw.15-65jr

2019

781

503

774

LISA

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

%

2018

1

0

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2018

4

3

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Cijfers worden medio september geactualiseerd.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2019

69,6

71,1

67,8

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

%

2018

2

1

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Cijfers worden medio september geactualiseerd.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inw 18jr eo

2e halfjaar 2018

230,6

130,1

373,9

CBS - Participatiewet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw.15-65jr

1e halfjaar 2018

290,5

162,2

305

CBS - Participatiewet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2e halfjaar 2019

10,1

8,5

10,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2e halfjaar 2019

1,2

0,7

1,1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

2e halfjaar 2013

0,4

0

0,3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

per 10.000 inw

2e halfjaar 2019

540

440

600

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2018

123

114

172

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

4,7

9,7

16,9

Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

dzd euro

2019

262

319

248

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2019

3,7

7

7,2

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

2020

78,7

80,2

70

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2020

685

782

705

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2020

749

857

776

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26