Begroting 2021

Financiën

Inzicht in baten en lasten Begroting 2021

Inzicht baten Begroting 2021
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2021. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2021 bedragen € 91,111 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als baten per programma
  • Als baten per inkomstensoort.

Baten per programma
De voor het jaar 2021 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma

Baten

Duurzaamheid

6.839

Maatschappelijke ontwikkeling

8.357

Leefomgeving

6.441

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

945

Meewerkend bestuur

68.530

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

91.111

Baten per inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

57.202

62,78%

belastingen, leges en heffingen

16.306

17,90%

rijksbijdragen

7.086

7,78%

bijdragen derden

2.084

2,29%

huren en pachten

1.634

1,79%

grondexploitatie

1.454

1,60%

administratief

1.196

1,31%

rente en dividend

1.187

1,30%

verkoop onroerend goed

925

1,02%

resultaatbestemming

915

1,00%

inkomens- en vermogensoverdrachten

656

0,72%

taakstelling

436

0,48%

vrijval voorziening

33

0,04%

Totaal

91.111

100,00%


Samenvattend kan worden gesteld dat ruim 88% van de gemeentelijke baten bestaan uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt bijna € 1,0 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.


Inzicht lasten Begroting 2021
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2021. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2021 bedragen € 91,111 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als lasten per programma
  • Als lasten per uitgavensoort.

Lasten per programma
De voor het jaar 2021 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.

Programma

Lasten

Duurzaamheid

9.089

Maatschappelijke ontwikkeling

49.126

Leefomgeving

16.274

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

5.435

Meewerkend bestuur

11.188

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

91.111

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

20.975

23,02%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

11.542

12,67%

jeugdzorg

11.026

12,10%

overige goederen en diensten

9.178

10,07%

Wmo

8.114

8,91%

inkomensvoorzieningen

6.561

7,20%

rente en afschrijving

5.509

6,05%

inkomensoverdrachten

3.697

4,06%

subsidies

3.308

3,63%

stortingen voorzieningen

2.748

3,02%

grondexploitatie

1.786

1,96%

salarissen

1.403

1,54%

minimaondersteuning

1.383

1,52%

resultaatbestemming

1.243

1,36%

administratief

635

0,70%

begrotingssaldo

599

0,66%

belastingen en heffingen

479

0,53%

energiekosten

454

0,50%

inhuur personeel

297

0,33%

rijksbijdragen

176

0,19%

Totaal

91.111

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 23% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal bijna 30% van de totaal begrote lasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26