Begroting 2021

Financiën

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2021

baten

lasten

saldo

(bedragen x € 1.000)

resultaat voor bestemming:

Duurzaamheid

6.839

9.089

-2.250

Maatschappelijke ontwikkeling

8.085

49.096

-41.011

Leefomgeving

5.743

15.613

-9.870

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

881

5.435

-4.554

Meewerkend bestuur

1.460

7.824

-6.364

Totaal van de programma's: resultaat voor bestemming

23.007

87.056

-64.049

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

1.120

-216

1.336

0.61 OZB woningen

4.668

558

4.111

0.62 OZB niet-woningen

3.125

0

3.125

0.63 Parkeerbelasting

351

0

351

0.64 Belastingen overig

65

6

59

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

57.202

0

57.202

Overhead (taakveld 0.4)

0

1.866

-1.866

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8), exclusief begrotingssaldo

659

0

659

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

90.197

89.269

928

toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzaamheid

0

0

0

Maatschappelijke ontwikkeling

271

30

241

Leefomgeving

176

490

-314

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

64

0

64

Meewerkend bestuur

403

723

-320

Totaal van de programma's: resultaatbestemming

915

1.243

-329

RESULTAAT

91.111

90.512

599

af: incidentele baten en lasten

-1.964

-1.296

-668

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

89.147

89.216

-69

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat in structurele zin de lasten voor het begrotingsjaar 2021 iets hoger zijn dan de baten.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26