Begroting 2021

Financiën

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2019 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2019;
  • Kolom 2020 tot en met 2024 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Immateriële vaste activa

120

178

133

93

61

38

Materiële vaste activa

65.058

72.718

70.572

73.067

70.102

67.645

Financiële vaste activa

7.841

7.593

7.089

6.567

6.064

5.553

Voorraden

5.964

5.478

6.039

4.708

2.651

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

14.892

0

0

0

0

0

Liquide middelen

658

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.241

0

0

0

0

0

TOTAAL ACTIVA

95.774

85.968

83.832

84.436

78.878

73.236

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Eigen vermogen

15.682

16.732

17.061

16.376

16.163

15.954

Voorzieningen

15.994

14.978

15.127

15.233

14.789

14.765

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

39.047

47.522

43.380

44.220

39.827

35.850

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

16.973

6.736

8.264

8.607

8.099

6.667

Overlopende passiva

8.079

0

0

0

0

0

TOTAAL PASSIVA

95.774

85.968

83.832

84.436

78.878

73.236

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26