Begroting 2021

Financiën

Investeringen

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In de eerste bestuursrapportage 2020 is gerapporteerd over mutaties in de investeringen. In aanvulling daarop zijn in onderhavige begroting verder geen investeringsmutaties doorgevoerd.   

De investeringen zijn verder onder te verdelen naar lopende investeringen en voorgenomen, gehonoreerde investeringen. De hieronder weergegeven lopende investeringen zijn vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het verschil tussen het totaal krediet en de begrote bedragen vanaf 2020 zijn de tot en met 2019 gerealiseerde investeringen.
In het overzicht zijn de lopende investeringen weergegeven met daarbij het totaal beschikbaar gestelde krediet per investering.

Overzicht investeringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

investeringen met economisch nut:

Automatiseringsapparatuur Gemeenteraad

29

20

8

Veegwagen

160

160

Vrachtwagenstrooier

43

43

Parkeerplaatsen Hoogheem (Princenlant)

45

41

4

Nieuwbouw Michaëlschool

2.624

2.550

74

Nieuw sportcomplex ODC

300

161

139

Huisvuilwagens

605

605

Ondergrondse containers

80

80

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

12.481

4.536

5.553

517

734

621

519

totaal economisch nut

16.366

7.308

6.667

517

734

621

519

investeringen met maatschappelijk nut:

Move snelfietsroute

439

314

124

Herinrichting Stationsstraat

50

50

Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel

250

250

Keulsebaan deelplan 4c

2.500

2.500

Liempde, herinrichting a.g.v. rioolwerken

500

500

Herinrichting Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat

250

250

Oversteek Industrieweg-Kruisbroeksestraat

250

250

Oversteek Industrieweg-Mijlstraat

250

250

Beeldkwaliteit Parkweg

50

50

Herinrichting Molengraafseweg

450

450

Veiligheid op straat

175

134

41

Verkeersregelinstallaties

95

95

Herstraten Markt

2.198

2.196

2

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

15.821

2.294

1.621

1.809

5.368

3.653

1.075

Herinrichting Molenwijkseweg

1.377

354

1.023

Aanpassing Bosscheweg-Dukaat-De Ketting

1.700

120

1.580

Herinrichting Kalksheuvel

420

9

361

50

Ontsluitingsweg Dukaat

500

10

490

Herinrichting Rechterstraat

1.100

1

859

240

totaal maatschappelijk nut

28.375

5.432

6.656

2.099

7.909

5.203

1.075

INVESTERINGEN

44.741

12.739

13.322

2.616

8.643

5.824

1.595

Overzicht desinvesteringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

investeringen met economisch nut:

Verkopen/restant boekwaarde

291

0

281

10

investeringen met maatschappelijk nut:

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

10.299

1.300

1.183

2.451

5.045

320

Ontsluitingsweg Dukaat

500

500

DESINVESTERINGEN

11.089

0

2.081

1.193

2.451

5.045

320

Voorgenomen investeringen
Afgezien van deze investeringen zijn ook voorgenomen investeringen in deze begroting opgenomen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van in totaal € 4,9 miljoen in deze begrotingsperiode. De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn als stelpost ook opgenomen in het hoofdstuk Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten. De raad heeft deze investeringen al gevoteerd. Het college heeft de bevoegdheid om deze investeringen tot uitvoering te brengen vooruitlopend op de formele begrotingsmutatie via de gemeenteraad.

Voorgenomen investeringen                 (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Reconstructie Bosscheweg

1.300

Clarissenstraat

100

Stationsstraat

550

Kalksheuvel 2e fase

1.350

Verkeersregelinstallaties

1.000

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

500

Gebiedsplan Onder de Rechter

100

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26