Begroting 2021

Financiën

Incidentele baten en lasten op programmaniveau

Uitgangspunt toezicht: materieel begrotingsevenwicht
Bij de beoordeling door de toezichthouder of de begroting structureel in evenwicht is, wordt gebruik gemaakt van het overzicht van incidentele baten en lasten. Op basis hiervan wordt het materiële begrotingsevenwicht beoordeeld: worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Dit geldt voor zowel het bestaande beleid als het in de begroting opgenomen nieuwe beleid. Met het inzicht in incidentele baten en lasten wordt dan, ook meerjarig, het structurele begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt. Door de toezichthouder wordt vervolgens beoordeeld hoe het materiële begrotingsevenwicht zich verhoudt tot het formele begrotingsevenwicht. Dit geeft o.a. een indicatie hoe de begroting in het meerjarig perspectief sluitend is gemaakt en het realiteitsgehalte en volledigheid van in de begroting opgenomen ramingen van baten en lasten.

Regelgeving BBV
Op basis van de regelgeving opgenomen in het BBV is het overzicht van incidentele baten en lasten een onderdeel van de begrotingsstukken. Met ingang van 1 januari 2013 is de regelgeving in het BBV voor inzicht in incidentele baten en lasten verder uitgebreid. Het BBV geeft echter geen harde definitie van de begrippen incidenteel en structureel. Ook in de praktijk is het onderscheid niet altijd even scherp te trekken. Om toch zoveel mogelijk eenduidige toepassing van regelgeving te bevorderen heeft de Commissie BBV al in 2012 de notitie 'incidentele en structurele baten en lasten' opgesteld. Deze notitie is in 2018 geactualiseerd. In de notitie wordt het onderscheid tussen incidenteel en structureel op basis van de volgende vier verduidelijkingen nader uitgewerkt:

  1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van 3 jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen besluit de gemeente in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
  2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Het is van belang dat bij de analyse ex BBV artikel 28, lid a wordt bezien in hoeverre er alsnog sprake is geweest van niet begrote incidentele baten en lasten. Budgetverschillen op activiteiten betreffende structureel bestaand beleid blijven naar hun aard ‘structureel’.
  3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
  4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

In de volgende tabel is per programma aangegeven welk bedrag is begroot aan incidentele baten en incidentele lasten.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Incidentele baten programma:

Duurzaamheid

19

Maatschappelijke ontwikkeling

Leefomgeving

925

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

531

Meewerkend bestuur

489

460

Totaal incidentele baten

1.964

460

0

0

Incidentele lasten programma:

Duurzaamheid

25

Maatschappelijke ontwikkeling

101

21

Leefomgeving

525

53

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

14

Meewerkend bestuur

631

47

Totaal incidentele lasten

1.296

121

0

0

Saldo incidentele lasten -/- baten

-668

-339

0

0

Het begrotingssaldo behoort in de structurele zin te worden gepresenteerd. Indien de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten, dan leidt dit tot een verbetering van het structurele begrotingssaldo. Voor Boxtel geldt dat zowel in 2021 als in 2022 de begrote incidentele baten groter zijn dan de begrote incidentele lasten. Dit betekent dat het structurele begrotingssaldo voor beide jaren verslechtert.     

Toelichting incidentele baten en lasten
In de volgende tabel is een specificatie opgenomen van de diverse posten die meegenomen zijn in het bovenstaande overzicht.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Incidentele baten

Biomassaplein (1): Betreft een bijdrage van de gemeenten Sint-Michielsgestel, Vugt en Best in de pilot biomassaplein.

19

Taakstellende verkoop og (3): Van de taakstellende eenmalige opbrengst van € 1,3 mln. verkoop onroerend goed zoals opgenomen in het dekkingsplan bij de begroting 2020-2023 wordt € 900.000 gerealiseerd in 2020 en is € 400.000 doorgeschoven naar 2021.

400

Verkoop Ronduutje (3): Zoals in bijlage van de 1e bestuursrapportage 2020 is aangegeven is de met de woonstichting afgesproken verkoopopbrengst van deze voormalige school gestegen tot genoemd bedrag. Inmiddels is een projectontwikkelaar aangehaakt en wordt de opbrengst naar verwachting in 2021 gerealiseerd.

525

Subsidie project VLK (4): Bij brief van 31 mei 2017 van de provincie is een provinciaal subsidie toegezegd, subsidieregeling economie en innovatie voor de VLK. Tot 1-4-2021 kan aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

531

Stelpost kapitaallasten (5): Omdat voortaan de nieuwe investeringen in het laatste begrotingsjaar opgenomen worden, is na 2021 deze stelpost niet meer van toepassing.

86

Incidentele onttrekkingen reserves:

Algemene reserve (5): De tekorten van het dekkingsplan 2019+2020 voor de jaren 2020 en 2021 zijn ten laste gebracht van de Algemene reserve. Verder wordt in 2022 nog € 13.000 onttrokken voor een incidentele overheveling vanuit 2018.

403

460

Totaal incidentele baten

1.964

460

0

0

Incidentele lasten

Biomassaplein (1): Betreft de realisatie van een biomassaplein op Vorst B (Boxtelse bijdrage). Het is een proefproject van 4 gemeenten die hun houtige massa afstaan aan het biomassaplein. Na vertragingen wordt verwacht dat in 2020 met de aanleg kan worden begonnen.

25

Intensivering preventief beleid statushouders Verre Landen (2): Boxtel heeft gedurende 3 jaar extra geld vrij gemaakt voor deze statushouders, vnl. afkomstig uit Eritrea. Het is begeleiding bovenop die van bureau Nieuwkomers. Einddatum van dit project is einde 2021.

80

Ontwikkeling taalhuis aanpak laaggeletterdheid (2): In de Kadernota 2019 heeft de raad voor een Boxtels actieplan laaggeletterdheid voor een periode van 3 jaar middelen beschikbaar gesteld. Einddatum is einde 2021.

21

21

Onderzoekskosten Eindhovenseweg (3): Betreft eenmalige onderzoekskosten die de raad eerder heeft gevoteerd en zoals aangegeven in de jaarrekening 2019, blz. 89 in 2022 verrekend worden.

13

Verkoopkosten Ronduutje (3): Is in samenhang met de storting in de reserve grondexploitatie budgettair neutraal met de verhoogde opbrengst van de verkoop van het Ronduutje

88

Studie herinrichting Gaardenwijken (3): In de Kadernota 2019 heeft de raad hiervoor een eenmalig onderzoeksbudget gevoteerd voor 2022. Dit vanwege de inefficiënte indeling van de parkeerterreinen in deze wijk.

15

Woonwensenonderzoek (3): In 2022 wordt een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Einddatum is eind 2022

25

Spiegeltent Stapelen (4): In 2021 wordt een spiegeltent op Stapelen geplaatst. Middelen hiervoor zijn gevoteerd in de eerste bestuursrapportage 2020.

14

Materiële lasten kerntakendiscussie (5): De raad heeft besloten tot een kerntakendiscussie. De nieuwe raad zal hierover in 2021 besluiten nemen. Einddatum van dit budget, dat is gevoteerd in de eerste bestuursrapportage 2020, is dus einde 2021.

10

Bijdrage MGD wijziging waarderingssystematiek WOZ (5): Voor de invoering van de veranderde waarderings-sytematiek wordt een extra bijdrage verstrekt aan MGD. Einddatum van dit project einde 2021.

23

Wachtgeldverplichtingen voormalig bestuur (5): Van 1 wethouder is bekend dat die niet meer terugkeert per 1-1-2021. Zijn wachtgeld is begroot in de eerste bestuursrapportage 2020 en eindigt in de loop van 2022.

67

47

Incidentele stortingen reserves:

Algemene reserve, overhevelingen (5): Betreft eenmalige budgettair neutrale overheveling van VLK vanuit 2018 naar 2021

531

Reserve Grondexploitatie, verkoopopbrengst Ronduutje (3): Eerder is besloten de oorspronkelijke opbrengst van de verkoop van het Ronduutje ten goede te laten komen van de reserve Grondexploitatie.

437

Totaal incidentele baten

1.296

121

0

0

Saldo incidentele lasten -/- baten

-668

-339

0

0

Programma:

1 = Duurzaamheid

2 = Maatschappelijke ontwikkeling

3 = Leefomgeving

4 = Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

5 = Meewerkend bestuur

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26