Begroting 2021

Algemeen

Inleiding begroting 2021

Begroting 2021
Voor u ligt de Programmabegroting 2021, de Financiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 (hierna genoemd de Begroting 2021) van de gemeente Boxtel.

Net als vorig jaar is de Boxtelse begroting in een online versie beschikbaar.

Sinds de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel per 1 januari 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij de gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2021 van GR MijnGemeenteDichtbij.

Geen nieuw beleid
Zoals reeds aangegeven in de Eerste bestuursrapportage 2020, vastgesteld door de raad op 7 juli 2020, is dit jaar afgezien van een Kadernota en wordt geen nieuw beleid aan de raad voorgelegd. In de Eerste bestuursrapportage 2020 zijn autonome ontwikkelingen verwerkt, zowel voor het lopende jaar 2020 als ook voor de jaren 2021-2024.  
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur (in november 2020) en na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021 (Esch komt bij Boxtel) zal een nieuw gemeentebestuur aantreden en de benodigde beleidskeuzes maken.

Kerntakendiscussie
Voor de te maken beleidskeuzes kan het nieuwe bestuur gebruik maken van de uitkomsten van de kerntakendiscussie waartoe de raad besloten heeft bij de vaststelling van de Begroting 2020-2023. De eerste uitkomsten van de kerntakendiscussie worden verwacht in het begin van het jaar 2021 en kunnen input zijn voor het op te stellen beleidsprogramma 2021-2026.


Effecten gemeentelijke herindeling
Op dit moment wordt druk gewerkt aan het inweven van de baten, lasten, activa en passiva die betrekking hebben op Esch in de begroting 2021-2024 van de gemeente Boxtel. Deze zullen aan het begin van 2021 via een aparte begrotingswijziging door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld. De onderhavige begroting 2021 bevat derhalve geen posten die betrekking hebben op Esch. In die zin is de begroting 2021 vergelijkbaar met de Boxtelse begroting 2020.    

Coronacrisis
Door de coronapandemie is 2020 een ander jaar geworden dan dat wij allen bij de start dachten. De impact van de coronacrisis op 2021 en verder is nog moeilijk te voorspellen. Onduidelijkheid over het verloop van de pandemie, eventueel te nemen maatregelen en de maatschappelijke en financiële gevolgen hiervan, maken dat in de nu voorliggende begroting geen gemeentelijke middelen worden vrijgemaakt voor corona.
In een raadsinformatiebrief van 3 juli 2020 hebben we uitgebreide informatie verstrekt over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Daarna hebben we in Nederland, maar ook in verschillende andere landen, weer een stijging van het aantal besmettingen moeten constateren, waardoor we moeten aannemen dat het virus nog geruime aanwezig zal zijn en dat we hier steeds op in zullen moeten spelen met (een bijstelling van) maatregelen.
De gemeente Boxtel volgt de rijksregelingen en gaat er van uit dat ook bedrijven en organisaties allereerst een beroep zullen doen op de rijksregelingen. Boxtel zet dus geen aanvullende lokale financiële ondersteuningsmaatregelen in. Mocht ten zijner tijd blijken dat de rijkscompensatie niet voldoende is dan zullen noodzakelijke door de gemeente te maken kosten gedekt moeten worden uit de gemeentelijke middelen. Alleen samen kunnen we deze crisis oplossen, dus ook bedrijven en organisaties zullen hun steentje moeten bijdragen.
In het vervolg wordt niet meer apart via raadsinformatiebrieven gerapporteerd over de effecten van de coronacrisis, maar zal hiervoor worden aangesloten bij de documenten van de planning- en controlcyclus. De eerstvolgende rapportage wordt opgenomen in de Tweede bestuursrapportage 2020.  

Veel gemeenten worstelen met het sluitend krijgen van de begroting 2021
De provincie als toezichthouder heeft een goed beeld van de financiële positie van de gemeenten. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben in een brief van 30 juni 2020 gericht aan de ministerraad hun zorgen gedeeld over de financiële situatie van de Brabantse gemeenten. Zij constateren dat al voor de coronacrisis de financiële positie van veel gemeenten onder druk stond vanwege de tekorten in het sociale domein. Dit geldt ook voor de gemeente Boxtel. In de vorige begroting hebben we al voor een omvangrijk bedrag taakstellingen opgenomen om de begrotingstekorten in te dammen. In de Eerste bestuursrapportage 2020 en in voorliggende Begroting 2021 blijken weer extra aanvullende middelen nodig voor het sociale domein (dit keer met name voor de WMO).
GS vragen de ministerraad te vermijden dat gemeenten dit najaar in de situatie komen dat zij niet meer tot sluitende begrotingen kunnen komen. Afgezien van de compensatie die het rijk verstrekt voor de extra lasten en tegenvallende inkomsten in verband met de coronacrisis, zijn er na de meicirculaire van het Gemeentefonds geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Begin dit jaar is door het rijk besloten  de ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen naar 1 januari 2022, omdat vervolgonderzoek nodig was. Herverdelen van geld leidt onherroepelijk tot voor- en nadeelgemeenten. Eerste onderzoeken gaven aan dat met name de nadeelgemeenten te vinden zijn in de groep kleinere en middelgrote plattelandsgemeenten. Voor het eind van dit jaar hopen we te weten wat deze herverdeling voor onze gemeente gaat betekenen.
De effecten van de meicirculaire zijn reeds meerjarig verwerkt in de Eerste bestuursrapportage 2020. De eerstvolgende nieuwe financiële ontwikkelingen vanuit het rijk zullen te vinden zijn in de septembercirculaire 2020. De vertaling hiervan naar de Boxtelse begroting vindt plaats in de Tweede bestuursrapportage 2020. De Tweede bestuursrapportage 2020, die nog opgesteld moet worden, zal door de raad tegelijk met de Begroting 2021 worden behandeld op 27 oktober 2020.

Onderhavige Boxtelse begroting 2021 is nog niet structureel en reëel in evenwicht     
Aanvullend op de mutaties van de Eerste bestuursrapportage 2020 zijn in deze begroting nog enkele mutaties verwerkt (vooral de bijstelling van de WMO-lasten en de verlaging van de omslagrente kunnen genoemd worden). Voor het inzicht in de begrotingssaldi 2021-2024 leidt dit tot het volgende overzicht:   

Begrotingssaldo (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Bij Eerste bestuursrapportage 2020

1.009

635

-49

-331

Bij Begroting 2021

599

428

-221

-394

- correctie incidentele baten en lasten

-668

-339

0

0

Nieuw structureel, reëel begrotingssaldo Begroting 2021

-69

89

-221

-394

Ons college ziet het als haar plicht om deze beleidsperiode af te sluiten met een sluitende meerjarenbegroting. Deze hete aardappel willen en kunnen we niet doorschuiven naar het nieuwe bestuur. Gelet op de ombuigingen die in de vorige begroting zijn opgenomen en die deels nog moeten worden waargemaakt, realiseert het college zich dat dit geen gemakkelijke opgave is.
Zoals verderop in deze Begroting, bij Stand van zaken te realiseren taakstellingen is aangegeven, waren aanvullende maatregelen nodig om de nog openstaande taakstellingen te realiseren.  
In de afgelopen periode is intensief gezocht naar maatregelen waarmee een afname van de uitgaven mogelijk zijn. Dit onderzoek was niet tijdig afgerond om te verwerken in de cijfers van de voorliggende begroting. Daarom zijn de financiële effecten hiervan verwerkt in een afzonderlijke begrotingswijziging, de 1e wijziging 2021, die tegelijk met deze Begroting 2021 wordt behandeld in de gemeenteraad.
In deze inleiding gaan we nog wel in op de inhoud van deze maatregelen.

Maatregelenpakket sociaal domein
Voor het geïnventariseerde maatregelenpakket geldt dat we ons hebben gericht op maatregelen die weinig impact hebben op de inwoners en de samenleving en waarbij de al ingezette transformatie van de 2e lijn naar de 1e en de 0e lijn nog meer zal worden geëffectueerd. Het gaat dus om maatregelen die geen beleidswijzigingen of wijzigingen op verordeningsniveau vergen. Een andere overweging die ons college heeft meegenomen, is dat in de uitvoering van het sociaal domein niemand tussen de wal en het schip valt. In het beleidsprogramma is opgenomen dat sociaal één van de drie prioriteiten is die zoveel mogelijk worden ontzien als nieuwe bezuinigingen nodig zijn.

Maatregelen worden nu genomen op de onderdelen Jeugdhulp, WMO en Participatie.
Bij Jeugdhulp verwachten we vanaf 2021 een jaarlijkse besparing van € 92.500 vanwege de volgende maatregelen:

 • Wijziging invulling functie consulent jeugd en inzetten sociale netwerk versterking (SNV) en basiszorg;
 • Uitvoeren van de kwaliteitscriteria PGB (reeds aangescherpt per april 2020);
 • Interne werkprocessen verbeteren: sturen en monitoren;
 • Verhogen van de kwaliteit van de indicaties (afgegeven door de toegang);
 • Versterken preventie door inzet van Humanitas en samenwerking met huisartsen verstevigen.

Bij WMO verwachten we in 2021 een besparing van € 382.250 en vanaf 2022 € 867.500 vanwege de volgende maatregelen:

 • Verhogen kwaliteit van indicatie en gerichte inzet voorveld; invoeren Powerful Ageing;
 • Nieuwe inkoop Specialistische Ondersteuning.

Bij Participatie verwachten we vanaf 2021 een besparing van € 403.733 vanwege de volgende maatregelen:

 • Inzetten dividendmiddelen WSD;
 • Andere werkwijze administratie Loonkostensubsidie;
 • Invoering AanZet Diagnose-instrument;
 • Begeleidingskosten terugbrengen naar landelijke bedrag;
 • Meer inzet van Sociale Recherche.

Met de besparing als gevolg van deze maatregelen worden allereerst alle nog openstaande taakstellingen van het programma Maatschappelijke ontwikkeling ingevuld. Het meerdere is beschikbaar voor het wegwerken van de nog aanwezige begrotingstekorten.

Correctie bijdrage GGD
Na vervaardiging van deze Begroting 2021 is gebleken dat de bijdrage aan de GGD in deze begroting is opgenomen op basis van een inwoneraantal inclusief Esch. Omdat alle effecten van de komst van Esch later via een aparte begrotingswijziging in de Boxtelse begroting worden opgenomen, zal de bijdrage aan de GGD in de 1e begrotingswijziging 2021 nog worden gecorrigeerd. Het gaat om een bedrag van € 75.000 per jaar.

Begrotingsbeeld na genomen maatregelen
Bovenstaande maatregelenpakket sociaal domein en de correctie van de GGD beïnvloeden het begrotingsbeeld als volgt:

Ontwikkeling begrotingssaldo na genomen maatregelen

2021

2022

2023

2024

Opbrengst maatregelenpakket sociaal domein

878

1.364

1.364

1.364

Openstaande taakstellingen Maatschappelijke ontwikkeling

-826

-773

-771

-771

Meeropbrengst maatregelenpakket

52

591

593

593

Begrotingssaldo, zoals opgenomen in deze Begroting 

-69

89

-221

-394

Meeropbrengst maatregelenpakket

52

591

593

593

Correctie bijdrage GGD

75

75

75

75

Begrotingssaldo na 1e wijziging 2021

58

755

447

274

Geconcludeerd kan worden dat we na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2021 de raad een Begroting 2021 kunnen voorleggen die structureel en reëel sluitend is.

Stijging van de lokale lastendruk minder dan de trend
Ons college is verheugd om aan het einde van deze bestuursperiode een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren zonder de OZB boventrendmatig hoeven te verhogen. Door de daling van de omslagrente kunnen de tarieven van de afvalstoffen- en rioolheffing omlaag, waardoor de stijging van de lokale lastendruk minder dan de trend is. De lastendruk voor een huurder stijgt in 2021 met 1,77%, die van een eigenaar van een woning met een WOZ-waarde tussen € 250.000 en € 400.000 met 2,3%-2,5%.     

College van Burgemeester en Wethouders
Boxtel, 15 september 2020

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26